Občianské združenie MIKROREGIÓN HORNÁ TORYSA je združenie fyzických osôb a právnických osôb, reprezentujúcich záujmy verejného sektora, súkromného sektora, mimovládnych organizácií a samosprávy, založené za účelom presadzovania záujmov verejnosti hornotoryského regiónu najmä v oblastiach: ľudské zdroje, šport, kultúra, sociálna a zdravotnícka oblasť, cestovný ruch, životné prostredie, protipovodňová ochrana, kultúrne dedičstvo, regionálny rozvoj a rozvoj vidieka.

 

CIELE ZDRUŽENIA: 

Cieľom občianského združenia je iniciovanie, organizovanie a podpora aktivít zameraných na podporu komunitného života na základe potrieb komunity.

Občianské združenie podporuje a realizuje najmä aktivity zamerané na zvyšovanie sebadôvery a aktivizácie občanov hornotoryského regiónu. Podporuje aktivity napomáhajúce integrácii zdravotne a inak znevýhodnených skupín ľudí do spoločnosti.

 

PREDMET ČINNOSTI: 

 • organizovať, realizovať a spolupracovať pri realizácii vzdelávacích a tréningových aktivít podľa potrieb komunity,
 • organizovať odborné semináre, konferencie a sympóziá zamerané na výmenu skúseností v oblasti činnosti združenia
 • budovať informačnú databázu pre účely realizácie svojho cieľa,
 • organizovať vzdelávacie, kultúrne, environmentálne a iné spoločenské akcie,
 • vytvoriť efektívne kontakty a spolupracovať s orgánmi verejnej správy, zástupcami ostatných sektorov a s inými domácimi a zahraničnými subjektami,
 • šíriť informácie o svojej činnosti
 • vydávať a šíriť periodické i neperiodické publikácie
 • poskytovať vzdelávacie, poradenské, informačné služby zamerané na podporu rozvoja regiónu
 • participovať na príprave a spracovaní strategických dokumentov združenia a jeho členov
 • strategicky perspektívne plánovať trvalo udržateľný rozvoj regiónu v oblasti územnej pôsobnosti združenia, zohľadňujúce ochranu životného prostredia, časovú aj kapacitnú disponibilnosť materiálnych a ľudských zdrojov podmieňujúcich úspešný rozvoj ekonomického potenciálu regiónu
 • pripravovať a implementovať projekty investičného charakteru v oblastiach:  ľudské zdroje, šport, kultúra, sociálna a zdravotnícka oblasť, cestovný ruch, životné prostredie, protipovodňová ochrana, kultúrne dedičstvo, regionálny rozvoj a rozvoj vidieka

 

NA STIAHNUTIE: